பக்க முகவரியை கிளிப்போர்டில் நகலெடுக்கவும். ட்விட்டரில் பகிரவும் வாட்ஸ்அப்பில் பகிரவும் பேஸ்புக்கில் பகிரவும்
கூகுள் பிளேயில் வரவும்
தமிழ் என்ற அகராதியில் இருந்து அகமலர்ச்சியான என்ற வார்த்தையின் பொருள் மற்றும் உதாரணம் ஒத்த சொற்கள் மற்றும் எதிர்ச்சொற்களுடன்.

பொருள் : மகிழ்ச்சிகரமாக இருக்கும் நிலை.

எடுத்துக்காட்டு : சந்தோஷமான மனிதரின் வாழ்க்கை ஆனந்தமையமானதாக இருக்கும்

ஒத்த சொற்கள் : ஆனந்தமையமான, இன்பமையமான, உற்சாகமையமான, உவகையான, உவப்புமையமான, எக்களிப்பான, களிப்புமையமான, குதூகலமையமான, குஷால்மையமான, குஷிமையயான, சந்துஷ்டிமையயான, சந்தோஷமையமான, சுகமான, பரவசமையமான, புளகமான, புளகிதமையமான, பூரிப்புமையமான, மகிச்சிகரமான

जो आनंद से भरा हुआ हो।

संतोषी व्यक्ति का जीवन आनंदपूर्ण होता है।
आनंदपूर्ण, आनंदमय, उल्लासपूर्ण, सानंद

Full of or characterized by joy.

Felt a joyous abandon.
Joyous laughter.
joyous

பொருள் : மகிழ்ச்சியான நிலை.

எடுத்துக்காட்டு : இந்த பயணம் ஆனந்தமான பயணமாக இருந்தது

ஒத்த சொற்கள் : ஆனந்தமான, இன்பமான, உற்சாகமான, உவகையான, உவப்பான, எக்களிப்பான, களிப்பான, குதூகலமான, குஷாலான, குஷியான, சந்துஷ்டியான, சந்தோஷமான, சுகமான, பரவசமான, புளகமான, பூரிப்பான, மகிழ்ச்சியான

Greatly pleasing or entertaining.

A delightful surprise.
The comedy was delightful.
A delicious joke.
delicious, delightful