விளம்பரங்களை நீக்க உள்நுழையவும்.
பக்க முகவரியை கிளிப்போர்டில் நகலெடுக்கவும். ட்விட்டரில் பகிரவும் வாட்ஸ்அப்பில் பகிரவும் பேஸ்புக்கில் பகிரவும்
கூகுள் பிளேயில் வரவும்
தமிழ் என்ற அகராதியில் இருந்து ஒட்டாருக்கு அஞ்சக்கூடிய என்ற வார்த்தையின் பொருள் மற்றும் உதாரணம் ஒத்த சொற்கள் மற்றும் எதிர்ச்சொற்களுடன்.

பொருள் : ஒருவரிடம் பகைகொண்ட இதயத்தில் துக்கம், பயம் முதலியவை உருவாவது

எடுத்துக்காட்டு : மன்னனின் பகைவருக்கு பயப்படுகிற செயல்களினால் மாநிலம் முழுதும் அதனுடைய இயற்கையான பாதிப்பு ஏற்படுகிறது

ஒத்த சொற்கள் : அடலாருக்கு அஞ்சக்கூடிய, அடையலாருக்கு அஞ்சக்கூடிய, அடையாருக்கு அஞ்சக்கூடிய, அணுகலருக்கு அஞ்சக்கூடிய, அணுகாருக்கு அஞ்சக்கூடிய, அணையாருக்கு அஞ்சக்கூடிய, அண்டாருக்கு அஞ்சக்கூடிய, அமித்திரருக்கு அஞ்சக்கூடிய, அமித்திருக்கு அஞ்சக்கூடிய, இகலருக்கு அஞ்சக்கூடிய, இகலோருக்கு அஞ்சக்கூடிய, இணங்கலருக்கு அஞ்சக்கூடிய, இன்னலருக்கு அஞ்சக்கூடிய, உறாதாருக்கு அஞ்சக்கூடிய, எண்ணலருக்கு அஞ்சக்கூடிய, எதிரிக்கு அஞ்சக்கூடிய, எதிர்ந்தோருக்கு அஞ்சக்கூடிய, ஒட்டலருக்கு அஞ்சக்கூடிய, ஒன்னாருக்கு அஞ்சக்கூடிய, ஒல்லாருக்கு அஞ்சக்கூடிய, கருதலருக்கு அஞ்சக்கூடிய, கலவாருக்கு அஞ்சக்கூடிய, கூடாருக்கு அஞ்சக்கூடிய, கேளாருக்கு அஞ்சக்கூடிய, கொள்ளாருக்கு அஞ்சக்கூடிய, சினவருக்கு அஞ்சக்கூடிய, செறுநருக்கு அஞ்சக்கூடிய, செற்றாருக்கு அஞ்சக்குடிய, சேயாருக்கு அஞ்சக்கூடிய, சேரலருக்கு அஞ்சக்கூடிய, துன்னாருக்கு அஞ்சக்கூடிய, தெறுநருக்கு அஞ்சக்கூடிய, தெவ்வருக்கு அஞ்சக்கூடிய, நள்ளாருக்கு அஞ்சக்கூடிய, நாடாருக்கு அஞ்சக்கூடிய, பகைவனுக்கு அஞ்சக்கூடிய, பற்றலருக்கு அஞ்சக்கூடிய, பற்றாருக்கு அஞ்சக்கூடிய, பிட்டாருக்கு அஞ்சக்குடிய, புல்லாருக்கு அஞ்சக்கூடிய, பேணாருக்கு அஞ்சக்கூடிய, பொருந்தலருக்கு அஞ்சக்கூடிய, போற்றாருக்கு அஞ்சக்கூடிய, மன்னாருக்கு அஞ்சக்கூடிய, மருவாருக்கு அஞ்சக்கூடிய, மாற்றலருகு அஞ்சக்கூடிய, மாற்றலருக்கு அஞ்சக்கூடிய, மாற்றாருக்கு அஞ்சக்கூடிய, முனைந்தோருக்கு அஞ்சக்கூடிய, முனையோருக்கு அஞ்சக்கூடிய, முரணினருக்கு அஞ்சக்கூடிய, மேவலருக்கு அஞ்சக்கூடிய, மேவாருக்கு அஞ்சக்கூடிய, விழையருக்கு அஞ்சக்கூடிய, வெருவலருக்கு அஞ்சக்கூடிய, வெருவலருக்கு அஞ்சக்கூடியபகைவனுக்கு அஞ்சக்கூடிய, வேண்டாருக்கு அஞ்சக்கூடிய

जिससे शत्रु के हृदय में कष्ट, भय आदि उत्पन्न हो।

राजा के शत्रुसाल कर्मों से पूरे राज्य में उसकी धाक जम गई थी।
शत्रुसाल