பக்க முகவரியை கிளிப்போர்டில் நகலெடுக்கவும். ட்விட்டரில் பகிரவும் வாட்ஸ்அப்பில் பகிரவும் பேஸ்புக்கில் பகிரவும்
கூகுள் பிளேயில் வரவும்
தமிழ் என்ற அகராதியில் இருந்து கொடியவன் என்ற வார்த்தையின் பொருள் மற்றும் உதாரணம் ஒத்த சொற்கள் மற்றும் எதிர்ச்சொற்களுடன்.

கொடியவன்   பெயர்ச்சொல்

பொருள் : கடுமையாக நடந்துகொள்ளும் நபர்

எடுத்துக்காட்டு : சியாமின் தந்தை காவலராக இருக்கிறார் ஆகையால் அவன் முரடனாக இருக்கிறான்

ஒத்த சொற்கள் : கொடூரன், முரடன், முரட்டுத்தனமானவன்

हेकड़ या अक्खड़ होने का भाव।

श्याम के पिता पुलिस में हैं इसलिए वह हेकड़ी दिखाता है।
उद्धतता, हेकड़पन, हेकड़पना, हेकड़ी, हेकड़ीपन, हेकड़ीपना, हेकड़ीबाज़ी, हेकड़ीबाजी, हैकड़ी, हैकड़ीबाज़ी, हैकड़ीबाजी

Overbearing pride evidenced by a superior manner toward inferiors.

arrogance, haughtiness, hauteur, high-handedness, lordliness

பொருள் : கெட்ட சுபாவம் உள்ள நபர்

எடுத்துக்காட்டு : உன்னை போன்ற போக்கிரிகளுடன் நான் பேசுவதில்லை

ஒத்த சொற்கள் : போக்கிரி

बुरे स्वभाव वाला व्यक्ति।

तुम्हारे जैसे बदमिजाजों से मैं बात नहीं करता।
दुश्शील, बदमिज़ाज, बदमिजाज