பக்க முகவரியை கிளிப்போர்டில் நகலெடுக்கவும். ட்விட்டரில் பகிரவும் வாட்ஸ்அப்பில் பகிரவும் பேஸ்புக்கில் பகிரவும்
கூகுள் பிளேயில் வரவும்
தமிழ் என்ற அகராதியில் இருந்து சிறப்பான என்ற வார்த்தையின் பொருள் மற்றும் உதாரணம் ஒத்த சொற்கள் மற்றும் எதிர்ச்சொற்களுடன்.

சிறப்பான   பெயரடை

பொருள் : பதவி, மரியாதை, நிலை முதலியவற்றினால் ஒருவரின் முன்பாகவோ அல்லது தன்னுடைய பிரிவின் உறுப்பினர்களோடு முன்னேற்றமடைவது

எடுத்துக்காட்டு : இங்கே சிறந்த ஜாதிகள் தன்னுடைய பலத்தை எடுத்துக்காட்டுகிறது

ஒத்த சொற்கள் : சிறந்த

पद, मर्यादा, स्थिति के विचार से जो पहले से अथवा अपने वर्ग के अन्य सदस्यों से बहुत आगे बढ़ा हुआ हो।

यहाँ उन्नत जातियाँ अपना वर्चस्व बनाई हुई हैं।
अगड़ा, उन्नत, श्रेष्ठ

Being changed over time so as to be e.g. stronger or more complete or more useful.

The developed qualities of the Hellenic outlook.
They have very small limbs with only two fully developed toes on each.
developed

பொருள் : சிறப்பானத் தன்மை.

எடுத்துக்காட்டு : அவன் மேன்மையான வேலைகளையே செய்கிறான்

ஒத்த சொற்கள் : உயர்வான, தனிச்சிறபுள்ள, முக்கியமான, மேன்மையான, விசேஷமான

जो किसी विशेषता से युक्त हो।

वह विशिष्ट काम ही करता है।
विशिष्ट

(sometimes followed by `to') applying to or characterized by or distinguishing something particular or special or unique.

Rules with specific application.
Demands specific to the job.
A specific and detailed account of the accident.
specific

பொருள் : களங்கம் எதுவும் இல்லாத தூய்மை.

எடுத்துக்காட்டு : கவிஞர்கள் பரிசுத்தமான செய்திகளை பிரசாரம் செய்தனர்

ஒத்த சொற்கள் : சிறந்த, சுத்தமான, தூய்மையான, நல்ல, பரிசுத்தமான, பவித்திரமான, புனிதமான

जो ईश्वर से संबंधी हो या ईश्वर का।

भक्तिकालीन संत कवियों ने ईश्वरीय ज्ञान के प्रचार-प्रसार पर बल दिया।
इलाही, इसरी, ईश्वरी, ईश्वरीय, ईसरी, दैवी, नार, परमेश्वरी

Being or having the nature of a god.

The custom of killing the divine king upon any serious failure of his...powers.
The divine will.
The divine capacity for love.
'Tis wise to learn; 'tis God-like to create.
divine, godlike

பொருள் : குறிப்பாக

எடுத்துக்காட்டு : இணை வாக்கியத்தில் ஒரு முக்கியமான துணைவாக்கியம் இருக்கும்

ஒத்த சொற்கள் : முக்கியமான, முதன்மையான

जो वाक्य रचना की दृष्टि से पूर्ण हो और जिसमें कम से कम एक कर्ता और एक क्रिया हो।

मिश्रित वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य होता है।
प्रधान, मुख्य

(of a clause) capable of standing syntactically alone as a complete sentence.

The main (or independent) clause in a complex sentence has at least a subject and a verb.
independent, main

பொருள் : ஒன்றில் சிறப்புள்ள

எடுத்துக்காட்டு : இந்த வாக்கியத்தில் சிறப்பான பெயர்ச்சொல் தொழில்களை குறிப்பிட்டு காட்டுங்கள்

ஒத்த சொற்கள் : சிறந்த

किसी विशेषण से युक्त (संज्ञा शब्द)।

इस वाक्य में विशेषित संज्ञा-पदों को पहचानिए।
अवच्छिन्न, विशेषणयुक्त, विशेषित

பொருள் : முக்கியமாக செய்யக்கூடிய

எடுத்துக்காட்டு : சிறந்த விஞ்ஞானிகளின் கூற்றுப்படி பூமியின் வெப்பம் அதிகரித்துக் கொண்டே போகிறது

ஒத்த சொற்கள் : சிறந்த

विश्लेषण करने वाला।

विश्लेषी वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी का तापमान बढ़ता ही जाएगा।
विश्लेषणकर्ता, विश्लेषणकर्त्ता, विश्लेषी

பொருள் : விசேஷமான,தனிப்பட்ட,சிறப்பான

எடுத்துக்காட்டு : நான் இங்கு ஒரு தனிப்பட்ட காரியத்திற்காக வந்திருக்கிறேன்.

ஒத்த சொற்கள் : தனிப்பட்ட, விசேஷமான

साधारण के अतिरिक्त तथा उससे कुछ आगे बढ़ा हुआ या जितना होना चाहिए या होता हो उससे कुछ अधिक या उसके सिवा।

मैं यहाँ एक विशेष काम से आया हूँ।
इस यज्ञ के लिए कुछ विशेष सामग्री की आवश्यकता है।
ख़ास, ख़ासा, खास, खासा, विशेष, स्पेशल

Surpassing what is common or usual or expected.

He paid especial attention to her.
Exceptional kindness.
A matter of particular and unusual importance.
A special occasion.
A special reason to confide in her.
What's so special about the year 2000?.
especial, exceptional, particular, special