பக்க முகவரியை கிளிப்போர்டில் நகலெடுக்கவும். ட்விட்டரில் பகிரவும் வாட்ஸ்அப்பில் பகிரவும் பேஸ்புக்கில் பகிரவும்
கூகுள் பிளேயில் வரவும்
தமிழ் என்ற அகராதியில் இருந்து ரசீது என்ற வார்த்தையின் பொருள் மற்றும் உதாரணம் ஒத்த சொற்கள் மற்றும் எதிர்ச்சொற்களுடன்.

ரசீது   பெயர்ச்சொல்

பொருள் : அந்த சான்றில் ஒருவருடைய பொருப்பு அல்லது பெயரில் இருக்கும் பணம் அல்லது ஒருவருக்கு கொடுக்கப்பட்ட பொருளின் விவரம் அல்லது விலை எலுதப்பட்டிருப்பது

எடுத்துக்காட்டு : இந்த மாதத்தின் தொலைபேசி ரசிது இதுவரை வரவில்லை.

वह पत्र जिसमें किसी के जिम्मे या नाम पड़ी हुई रक़म या किसी को दिए हुए माल का ब्योरा और मूल्य लिखा रहता है।

इस माह के टेलिफोन का बिल अभी तक नहीं आया है।
अर्थ्यक, प्राप्यक, बिल

A list of particulars (as a playbill or bill of fare).

bill

பொருள் : பணம் அல்லது பொருள் பெற்றுக் கொண்டதைக் குறித்துத் தரும் சீட்டு.

எடுத்துக்காட்டு : நாங்கள் வங்கியில் செலுத்திய தொகைக்கு ரசீது வாங்கினோம்

பொருள் : பணம் அல்லது பொருள் பெற்றுக்கொண்டதைக் குறித்துத் தரும் சீட்டு

எடுத்துக்காட்டு : ரசீதைப் பாதுகாப்பாக வைக்கவேண்டும்

ஒத்த சொற்கள் : துண்டுசீட்டு

रसीद का वह हिस्सा जिसे लिखित प्रमाण के रूप में धारक को दिया जाता है।

प्रतिपत्रक को संभाल कर रखना चाहिए।
अधपन्ना, प्रतिपत्रक, प्रतिपर्ण, मुसन्ना

किसी से रुपए लेने पर उसके प्रमाण के रूप में दिया जाने वाला लिखा हुआ पत्र।

यह हमारे द्वारा बैंक में जमा किये गये पैसे की रसीद है।
पावती, प्राप्ति पत्र, प्राप्तिका, रसीद, रिसीट, रीसीट

A torn part of a ticket returned to the holder as a receipt.

stub, ticket stub

An acknowledgment (usually tangible) that payment has been made.

receipt