விளம்பரங்களை நீக்க உள்நுழையவும்.
பக்க முகவரியை கிளிப்போர்டில் நகலெடுக்கவும். ட்விட்டரில் பகிரவும் வாட்ஸ்அப்பில் பகிரவும் பேஸ்புக்கில் பகிரவும்
கூகுள் பிளேயில் வரவும்
தமிழ் என்ற அகராதியில் இருந்து வகுப்பு என்ற வார்த்தையின் பொருள் மற்றும் உதாரணம் ஒத்த சொற்கள் மற்றும் எதிர்ச்சொற்களுடன்.

வகுப்பு   பெயர்ச்சொல்

பொருள் : கல்வி நிறுவனங்களில் ஒரு பாடத்தைக் கற்றுத்தர அட்டவணைப்படி பிரிக்கப்பட்ட கால அளவு

எடுத்துக்காட்டு : ஒரு மாணவனின் காரணமாக வகுப்பு முழுவதுக்கும் தண்டனை கிடைத்தது

ஒத்த சொற்கள் : வகுப்பறை

एक कक्षा में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी।

एक छात्र की वजह से पूरी कक्षा को सजा मिली।
कक्षा, क्लास, दरजा, दर्जा

A body of students who are taught together.

Early morning classes are always sleepy.
class, course, form, grade

பொருள் : பள்ளியில் கற்றுக் கொடுக்கப்படும் நிகழ்ச்சி அல்லது நேரம்

எடுத்துக்காட்டு : இன்று பத்து மணிக்கு கணித வகுப்பு உண்டு.

विद्यालय आदि में अध्ययन-अध्यापन की दृष्टि से की गई समय की बाँट, जिसमें एक-एक विषय पढ़ाया जाता है।

गणित के अध्यापक के न आने के कारण आज दूसरा घंटा खाली था।
घंटा, घंटी, घण्टा, घण्टी

பொருள் : சமூகத்தில் பொருளாதார அடிப்படையிலும் சாதி அடிப்படையிலும் பிரிக்கப்படும் பிரிவு.

எடுத்துக்காட்டு : காந்திஜி ஒரு உயர்ந்த வகுப்புத் தலைவர்

योग्यता, कर्तव्य आदि के विचार से किया हुआ विभाग।

गाँधी जी एक उच्च श्रेणी के नेता थे।
कटेगरी, कैटिगरी, कोटि, ख़ाना, खाना, गुट, तबक़ा, तबका, दर्जा, वर्ग, श्रेणी, समूह

A collection of things sharing a common attribute.

There are two classes of detergents.
category, class, family

பொருள் : கல்லூரி மாணவர்கள் அல்லது பட்டதாரிகள் ஒன்றாக சேர்ந்திருக்கும் இடம்

எடுத்துக்காட்டு : சியாமா கல்லூரியில் என்னுடைய வகுப்பில்தான் இருந்தாள்

*एक साथ डिग्री प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का समूह।

वह इस महाविद्यालय में उन्नीस सौ पचहत्तर की क्लास में थी।
ईयर, कक्षा, क्लास

A body of students who graduate together.

The class of '97.
She was in my year at Hoehandle High.
class, year

பொருள் : பள்ளிக் கல்வியில் மாணவர்கள் படித்தும் கடந்து வர வேண்டியதாக அமைக்கப்பட்டிருக்கும் படிப்படியான பல பிரிவுகளுள் ஒன்று.

எடுத்துக்காட்டு : எங்களுடைய பள்ளியில் இரு புதிய வகுப்புகள் அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன

पढ़ाई के क्रम में ऊँचा-नीचा स्थान।

तुम किस कक्षा में पढ़ते हो?
कक्षा, क्लास, दरजा, दर्जा

पाठशाला का वह कमरा जहाँ एक ही वर्ग के सभी बच्चे बैठकर पढ़ते हैं।

हमारे विद्यालय में दो नयी कक्षाएँ बन रही हैं।
कक्षा, कक्षा-कमरा, क्लास, क्लासरूम

A room in a school where lessons take place.

classroom, schoolroom

A body of students who are taught together.

Early morning classes are always sleepy.
class, course, form, grade

பொருள் : பள்ளி கல்வியில் மாணவர்கள் படித்துக் கடந்து வர வேண்டியதாக அமைக்கப்பட்டிருக்கும் படிப்படியான பல பிரிவுகளுள் ஒன்று.

எடுத்துக்காட்டு : நீ எந்த வகுப்பில் படிக்கிறாய்

பொருள் : வீட்டின் கட்டடத்தின் உட்பகுதியில் சுவர், கதவு, ஜன்னல் முதலியன வைத்துத் தனித்தனியாகத் தடுக்கப்படும் இடம்

எடுத்துக்காட்டு : அவளுடைய பேச்சை கேட்டு அறை முழுவதும் சிரித்து விட்டனர்

ஒத்த சொற்கள் : அறை, கூடம், வகுப்பறை

किसी कमरे में उपस्थित लोग।

उसकी बात सुनकर पूरा कमरा हँसने लगा।
कक्ष, कमरा

The people who are present in a room.

The whole room was cheering.
room

பொருள் : வர்க்கம்,பிரிவு,வகுப்பு

எடுத்துக்காட்டு : நடுத்தர வர்க்கத்தை சேர்ந்த மக்களுக்கு சேமிப்பு இன்றியமையாத தேவையாகும்.

ஒத்த சொற்கள் : பிரிவு, வர்க்கம்

सामान्य धर्म अथवा स्वरूप रखने वाले पदार्थों आदि का समूह।

अर्थ के आधार पर इन शब्दों को तीन वर्गों में बाँटा गया है।
महँगाई से हर वर्ग के लोग परेशान हैं।
कटेगरी, कैटिगरी, जात, तबक़ा, तबका, वर्ग, श्रेणी, समुदाय, समूह

A general concept that marks divisions or coordinations in a conceptual scheme.

category